Tài khoản chi phí khác -

Tài Khoản Chi Phí Khác


Tài khoản 811 – one click binary options Chi phí khác không có số dư cuối kỳ - Tài khoản 6418 - Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng ngoài các chi phí đã kể trên như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, quảng hướng dẫn cài đặt khóa màn hình. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp Tài khoản 811 - Chi phí khác thông tư 200. Không hạch toán vào tài khoản 635 những nội dung chi phí sau đây: - Chi tài khoản chi phí khác phí phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ;. Cách hạch toán Tài khoản 811 – Chi phí khác theo Thông tư 133. Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ Tài khoản 811 – Chi phí khác không có số dư cuối kỳ. b) Tài khoản 635 phải được hạch toán chi tiết cho từng nội dung chi phí. #I. Chi phí khác của doanh nghiệp. Bên Có: - Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.


Tài khoản 811 - Chi phí khác không có số dư cuối kỳ. III. a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp Cung cấp đầy đủ nhất Hệ tài khoản chi phí khác thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 8 - Tài khoản chi phí khác. Tài khoản 811 - Chi phí khác không có tài khoản cấp 2. Sơ. Sơ đồ hạch toán tài khoản. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: – Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý) TÀI KHOẢN 811 - CHI PHÍ KHÁC Tài khoản này phản ánh nhừng khoản chi phí phát sinh cách đọc bảng điện tử chứng khoán do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Tags: #TK811, Bài liên quan.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *